Help mensen in de bijstand aan een baan

Uit een onderzoek van Monique Kremer, hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, blijkt dat zeker de helft van de bijstandsgerechtigden is opgegeven voor betaalde arbeid. Dit komt naar voren in hun uitgebreid onderzoek naar mensen die langdurig in de bijstand zitten

Dit onderzoek werd gedaan in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leeuwarden in samenwerking met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. De regels hoe om te gaan met mensen in de bijstand zijn aangescherpt. Iedereen moet tegenwoordig begeleid worden richting een baan. Mensen die niet actief naar werk zoeken, kunnen worden gekort op hun uitkering. Uit het onderzoek van Kremer blijkt dat hier in bovengenoemde gemeentes vaak soepel mee om wordt gegaan, in ieder geval bij een deel van de uitkeringsgerechtigden. De VVD Breda gunt iedereen die kan werken een baan. Dit beleid zorgt er wat ons betreft voor dat dit deel van de uitkeringsgerechtigden tekort wordt gedaan. 

Wij zijn erg benieuwd hoe de situatie in Breda is en hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1. Bent u bekend met het onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek? Hoe interpreteert u deze?
2. Maakt de gemeente Breda onderscheid tussen bijstandsgerechtigden die wel en niet kansrijk zijn? Zo ja, uit hoeveel mensen bestaan deze twee groepen in Breda?
3. Hoe ziet het traject bij de Gemeente Breda er uit om mensen weer aan een baan te helpen en worden hier ook mensen voor uitgesloten? 
4. Hoeveel mensen zijn tot nu toe gekort op hun uitkering in Breda?
5. Wat voor activiteiten worden er door de bijstandsgerechtigden gedaan voor de stad in het kader van de tegenprestatie?
6. De Rotterdamse Taskforce Tegenprestatie nodigt alle bijstandsgerechtigden uit voor een gesprek waarbij de vraag ‘Wat kan je doen?’ centraal staat. Is het college het met de VVD Breda eens dat dit een goede insteek is om iedereen die kan werken ook een kans op werk te bieden en ze in hun kracht te plaatsen?

Met vriendelijke groeten,

Eddie Förster
Thierry Aartsen
VVD Breda