Vragen aan het college over de veiligheid van de BOA's

Geacht college, Afgelopen 30 april 2018 berichtte het actualiteitenprogramma EenVandaag dat BOA’s in Nederlandse gemeentes steeds vaker worden blootgesteld aan fysieke agressie en dreigende situaties*. Nederland telt momenteel 23.500 BOA’s die de leefbaarheid in Nederlandse wijken vergroten, onder andere door de politie te versterken bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Ze zijn vaak het ‘eerstelijns’ contact; wat betekent dat zij vaak als eerste met onveilige situaties worden geconfronteerd. Dit levert volgens het EenVandaag-item veel gevaarlijke situaties op. De BOA’s die aan het woord komen, willen zich graag effectiever bewapenen om zich in fysiek bedreigende situaties beter te kunnen verdedigen dan nu. Volgens EenVandaag zijn BOA’s in toenemende mate het slachtoffer van agressie en geweld. Het aantal geweldsincidenten tegen BOA’s wordt volgens vakbond BOA ACP echter ‘niet adequaat bijgehouden’ (dixit Richard Gerrits, BOA ACP in het item). Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en voorzitter Fonds Slachtofferhulp, geeft in een interview in het Algemeen Dagblad van 18 april 2018** de overweging mee om BOA’s bij de Nationale Politie onder te brengen als politiesurveillant. Dit behelst dat BOA’s in staat worden gesteld om zich te bewapenen teneinde zich te verdedigen en om gevaarlijke situaties beter te beheersen. De vakbond BOA ACP geeft aan dat een wapenstok en pepperspray een aanvulling zouden kunnen zijn voor BOA’s om hun werk goed en veilig te kunnen doen.

De VVD Breda heeft zich in de afgelopen raadsperiode sterk gemaakt voor de veiligheid van de Bredase BOA’s. Zij waken over ieders veiligheid en dienen daarom hun werk goed en veilig te kunnen doen. De proef met bodycams vergroot het veiligheidsgevoel bij BOA’s blijkt uit de huidige pilot***. Een belangrijk signaal, maar de VVD Breda is ook benieuwd welke wensen er nog meer leven onder de Bredase BOA’s teneinde hun veiligheid op straat zo goed mogelijk te garanderen. Daarom heeft de VVD Breda de volgende vragen aan het college:

1. Herkent het college het beeld van het gevaarlijke werk van BOA’s dat wordt geschetst in de EenVandaag-uitzending?

2. Heeft het college inzicht in het aantal geweldsincidenten tegen BOA’s binnen de eigen gemeentegrenzen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid deze alsnog inzichtelijk te maken? Zo ja, kunt u hier inzicht in geven?

3. Hoe verloopt de proef met bodycams bij de Bredase BOA’s? Acht het college de kans groot dat alle 32 BOA’s in Breda uitgerust worden met bodycams?

4. Hoe oordeelt het college over de suggestie om boa’s aanvullend te bewapenen met een wapenstok, pepperspray of een stroomstootwapen? Kan het college daarbij aangeven wie er gaat over de bewapeningskeuze van BOA’s?

5. Heeft het college inzicht in de wensen van de Bredase BOA’s aangaande hun veiligheid tijdens het uitoefenen van hun taken? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te onderzoeken? Zo ja, kunt u inzicht geven in hun wensen of veiligheidsbeleving?

6. Is het college bereid om te onderzoeken hoe het werk van de Bredase BOA’s – naast de bodycams – veiliger kan worden gemaakt?


Met vriendelijke groeten,

Rick Zagers en Daan de Neef


* https://eenvandaag.avrotros.nl/item/boas-standaard-uitrusten-met-wapenstok-en-pepperspray/?

** https://www.ad.nl/binnenland/pieter-van-vollenhoven-we-hebben-de-neiging-pas-iets-te-doen-enaacute-ls-het-mis-is~a60ba2ea/ 

*** https://www.bndestem.nl/breda/bredase-boa-s-blij-met-bodycam-geeft-een-veilig-gevoel~adad6d22/


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W