Vragen aan college over fraude door mensen in de bijstand met vermogen in het buitenland

Het kabinet heeft aangekondigd dat fraude door mensen in de bijstand met vermogen in het buitenland verder wordt aangepakt. Gemeenten kunnen bij hun onderzoek naar fraude voortaan een speciale databank raadplegen, het zogenoemde kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland. Hierin staan alle actuele gegevens over lopende onderzoeken in het buitenland. De VVD ziet graag dat alles in het werk wordt gesteld om fraude met uitkeringen tegen te gaan. Fraude met uitkeringen mag niet lonen. Dit geldt zeker ook voor het hebben van bezit in het buitenland, zoals een tweede huis.


Daarom heeft de Bredase VVD de volgende vragen aan het college:

 1. 1)  Om hoeveel gevallen gaat het in Breda?

 2. 2)  Wat doet u nu al om dit soort fraude tegen te gaan en aan te pakken?

 3. 3)  Welke mogelijkheden ziet u om deze vorm van fraude aan te pakken?

 4. 4)  Welke sancties staan hierop?

 5. 5)  Bent u bekend met het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland?

 6. 6)  Zo ja, maakt u hier al gebruik van en kunt u aangeven om hoeveel gevallen het in

  Breda gaat?

 7. 7)  Zo nee, waarom niet? Bent u in dit geval bereid om hier in de nabije toekomst wel

  gebruik van te gaan maken om dit soort van bijstandsfraude aan te pakken?


Met vriendelijke groet,

Manon Stevens Raadslid VVD Breda