Vragen aan het college over de gevolgen van het cornavirus voor het MKB Breda

Afgelopen donderdag heeft de Rijksoverheid in samenwerking met het RIVM, aanvullende maatregelen aangekondigd. Veel Bredanaars volgen deze adviezen goed op en blijven thuis. De impact van deze maatregelen voor het bedrijfsleven is enorm. Veel ondernemers zien hun zaak leegstromen, diensten worden stopgezet, evenementen gaan niet meer door, met forse omzetverliezen als gevolg. Eerder heeft het College aangegeven dat het lokale bedrijfsleven (ZZP, eenmanszaken, klein en groot MKB) van groot belang is voor de economie, werkgelegenheid en welvaart van onze stad en haar dorpen.

De VVD vindt het daarom noodzakelijk dat Bredase ondernemers die door alle maatregelen in zwaar weer zijn gekomen, geholpen moeten worden om door deze moeilijke en uitzonderlijke periode heen te komen. 

Landelijk worden er al maatregelen getroffen om ondernemers te helpen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Alleen die maatregelen zijn niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor ondernemers kunnen betekenen, zodat ze niet failliet gaan.

De afgelopen maand zijn bij ondernemers de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen. Ondernemers hebben nu vooral problemen met liquiditeit. Ondernemers kunnen onder omstandigheden uitstel van BTW en andere belastingen krijgen. Het zou ook enorm helpen als ondernemers uitstel van de gemeente van deze belastingen krijgen, zodat deze geen hap nemen uit hun krappe liquiditeit.

In dat kader heeft de VVD Breda de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Is het College het met de VVD eens dat de verspreiding van het coronavirus voorkomen moet worden voor onze volksgezondheid? Dat dit een externe omstandigheid betreft die niet onder de normale ondernemersrisico’s vallen? Dat dit buitensporige gevolgen heeft voor het bedrijfsleven en dat gezonde bedrijven hierdoor zelfs failliet kunnen gaan met alle economische gevolgen van dien voor onze stad en haar dorpen?

Vraag 2

Heeft het College in beeld welke ondernemers in zwaar weer verkeren of dreigen te komen?

Vraag 3

Is het College op de hoogte dat ondernemers bij de belastingdienst ook al uitstel van BTW en andere belastingen kunnen krijgen?


De VVD vindt dat we Bredase ondernemers zoveel mogelijk gesteund moeten worden door hen uitstel van belastingen te geven.

Vraag 4

Is het College het met de VVD eens dat ondernemers, die getroffen zij door de gevolgen van de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden, geholpen moeten worden?

Vraag 5

Is de gemeente bereid ondernemers te helpen om door deze moeilijke en uitzonderlijke periode heen te komen, bijvoorbeeld door uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet?


Omdat inmiddels alle ondenkbare scenario’s denkbaar kunnen gaan worden, zijn ondernemers niet genoeg geholpen met het alleen uitstellen van belasting betalen. De VVD vraagt het College verdergaande maatregelen te treffen in deze uitzonderlijke situatie. 

Vraag 6

Welke andere maatregelen kunnen wij als Gemeente Breda treffen om ondernemers te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

Vraag 7

Wat kan het ondernemersteam van Breda voor de lokale ondernemers betekenen? Zoals het organiseren van een online ontmoetingsplek waar ondernemers elkaar kunnen treffen, om elkaar te helpen met bijvoorbeeld tekorten aan personeel te koppelen aan personeel dat (tijdelijk) geen werk heeft. Of het oprichten van een ondernemersklankbord. 

Vraag 8

Kan de gemeente Breda het goede voorbeeld geven door inkoopfacturen sneller te betalen en gaat het College (de grote) bedrijven stimuleren dit voorbeeld te volgen, zodat betalingsverkeer op gang blijft?

Vraag 9

Indien de impact van het virus een nog grotere omvang krijgt, welke verdergaande maatregelen worden er dan getroffen?

Vraag 10

Wat gaat het College doen op de verwachte effecten van faillissementen op werkeloosheid, leegstand enzovoort?

Vraag 11

Wat kan het College doen om voorbereid te zijn op toekomstig onverwachte extreme situaties?


Wij kijken uit naar de spoedige beantwoording op onze acute vragen.


Met vriendelijke groet,


Raymond Kouwenberg

VVD fractie Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W