Vragen aan het college over het betrekken en opdrachten gunnen aan lokale ondernemers

De VVD koestert de Bredase ondernemers, zowel het MKB als de kleine zelfstandige, zij zorgen immers voor werkgelegenheid en welvaart. De VVD vindt het daarom belangrijk om lokale ondernemers te waarderen door hen onder andere te betrekken en een volwaardige kans te geven bij het verstrekken van opdrachten vanuit de Gemeente Breda.

Lokale ondernemers zijn vaak diegene die lokale sportverenigingen en evenementen steunen door middel van sponsoring en het inzetten van mankracht. Op 23 november 2015 vroegen wij u in beeld te brengen hoe de verhouding is tot het inkopen van diensten bij ondernemers uit Breda en buiten Breda. De VVD Breda wenst inzicht in de actuele cijfers en de ontwikkeling hiervan.

In dat kader heeft de VVD Breda de volgende vragen:

Vraag 1

Is het College het met de VVD eens dat het lokale bedrijfsleven (ZZP, eenmanszaken, klein en groot MKB) van groot belang is voor de economie, werkgelegenheid en welvaart van onze stad en haar dorpen?

Vraag 2

Heeft het College goed in beeld welke bestaande en nieuwe bedrijven in deze regio zijn gevestigd? Weet het College welke producten en diensten deze ondernemers de gemeente Breda kan aanbieden? Hoe bereikt het College dat inzicht?

Vraag 3

Heeft het College een actief beleid om meer lokale ondernemers te betrekken bij het inkopen?

Vraag 4

Heeft het College een doelstelling om meer diensten bij lokale ondernemers af te nemen en hoe realiseert de gemeente deze doelstelling?

Vraag 5

Hoe betrekt het College nieuwe lokale ondernemers bij inkoopbeleid en welke maatregelen zijn genomen,zodat het eenvoudig is voor lokale ondernemers om zich in te schrijven?

Vraag 6

Hoe verloopt het inkoop- en aanbestedingsproces voor lokale ondernemers in de praktijk?

Vraag 7

Welke mogelijkheden ziet het College om Bredase bedrijven nog meer en beter te betrekken bij aanbestedingen?

Vraag 8

Welke conclusies zijn getrokken uit de evaluaties rondom het lokale inkoopbeleid?

Vraag 9

Kan het College een overzicht geven hoeveel lokale bedrijven diensten of producten aan de gemeente Breda leveren over de afgelopen jaren? Dit om inzicht te krijgen of de gemeente steeds bij dezelfde bedrijven inkoopt of juist meehelpt aan de groei van nieuwe bedrijven. Is het daarbij mogelijk om een onderscheid te maken in de grootte van de bedrijven en hoe lang ze al bestaan?

Vraag 10

Hoe verhoudt het inkoopbedrag zich van de lokale ondernemers en het totale budget van de afgelopen jaren? Graag een toelichting met bedragen, zoals het totale inkoopbudget. Dit om inzicht te krijgen of de gemeente steeds bij dezelfde bedrijven inkoopt of juist meehelpt aan de groei van nieuwe bedrijven. Is het daarbij mogelijk om een onderscheid te maken in de grootte van de bedrijven en hoe lang ze al bestaan?

Vraag 11

Wat kan het College aangeven welke effecten het lokale inkoopbeleid heeft op de lokale economie? Kan het College aangeven welke effecten het lokale inkoopbeleid heeft op de lokale economie?

Vraag 12

Houdt het College bij het selecteren van een bedrijf rekening met bedrijven die zich in het bijzonder inspannen voor de samenleving, zoals sponsoring van evenementen, festivals, sportclubs enzovoort? Hoe wordt hier dan rekening mee gehouden?


In afwachting van uw reactie,


Met vriendelijke groet,


Raymond Kouwenberg

VVD fractie Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W