Vragen aan het college om onderzoek brandveiligheid gevels

Op 30 november 2018 en zeer recent op 10 april jl. is er vanuit de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties een brief verzonden naar alle gemeenten om onderzoek te doen naar de brandveiligheid van gevels in met name hoge gebouwen.

Aanleiding hiervoor was de brand in de Grenfell Tower in Londen waarbij vele dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Op dat moment waren de resultaten van een onderzoek naar deze brand nog niet bekend, maar was er al wel een ernstig vermoeden dat de brandveiligheid van de buitengevel van het gebouw ernstig tekort schoot. Vanuit het onderzoeksrapport van de Engelse autoriteiten, wat eind oktober 2019 naar buiten is gekomen, werd uiteindelijk bevestigd dat door de aluminium gevelbekleding met een plastic binnenkant het vuur zich zeer snel kon verspreiden.

Door de minister is daarom een verzoek gedaan om de meest risicovolle gebouwen binnen gemeenten te inventariseren. Om er vervolgens tevens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en dat zij, indien nodig, noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Hiervoor is in samenspraak met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland een protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels opgesteld, waarmee de meest risicovolle gebouwen binnen de gemeenten kunnen worden geselecteerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen;

Vraag 1

Bent u het met de VVD Breda eens dat wij een dergelijke brand als in Londen ten alle tijden moet worden voorkomen en dat de brandveiligheid voor bewoners van met name hoge gebouwen verder gewaarborgd moet worden?

Vraag 2

Zo ja, heeft u inmiddels actie ondernomen naar aanleiding van de oproep van de minister om onderzoek te doen naar de meest risicovolle gebouwen? Indien er nog geen actie is ondernomen, wanneer is het college dan van plan dit te gaan doen?

Vraag 3

Kunt u aangeven wanneer u de Raad zal informeren over de resultaten van dit onderzoek?

Vraag 4

In hoeverre wordt de Veiligheidsregio (als adviseur brandveiligheid van het bevoegd gezag) hierbij betrokken?

Vraag 5

Bent u het met de VVD Breda eens dat - gelet op de stedelijke planning voor verdere hoogbouw - binnen de Gemeente Breda de brandveiligheid van buitengevels voor nieuwe hoge gebouwen een integraal onderdeel moet zijn van de brandpreventietoets?

Vraag 6

Is de bouwregelgeving voor nieuwe (hoge) gebouwen voldoende adequaat op dit punt?

Vraag 7

Kunt u aangeven welke maatregelen u denk te kunnen nemen om de brandveiligheid van hoge gebouwen verder te kunnen waarborgen? 

Uw reactie op onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 


Met vriendelijke groet,


August Veenenbos 

VVD Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W