Vragen aan het college over inzage participatie

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Participatieleidraad vastgesteld. Een globale leidraad, gericht op verrijking van plannen en betere besluitvorming. Afgesproken is dat we hiermee beginnen, ervaring op doen om na een jaar te evalueren. Vanuit deze ervaringen wordt bepaald op welke manier participatie verder ontwikkeld kan worden.

De leidraad is uitgewerkt in een stappenplan, waarbij de volgende stappen zijn geformuleerd:

- Bepaal het participatieniveau;

- Maak een participatieplan;

- Voer het plan uit;

- Maak een verslag van de participatie.


Inmiddels is er alweer ruim een jaar verstreken en is participatie een veelvuldig onderwerp van gesprek geweest bij verschillende projecten. Het valt de VVD Breda op dat bij de meeste projecten geen participatieplan is gepubliceerd, waardoor het voor bewoners niet altijd duidelijk is in hoeverre zij invloed kunnen uitoefenen. Of het nu gaat om de inrichting van een plein, een bouwplan of het invoeren van parkeermaatregelen het moet voor bewoners duidelijk zijn in hoeverre zij invloed kunnen uitoefenen. Daarbij moet geen onderscheid gemaakt worden tussen plannen van een projectontwikkelaar of van de gemeente zelf.


In verband met het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

- Wordt bij alle ingediende initiatieven een participatieplan gemaakt?

- Wordt dit participatieplan vervolgens altijd gepubliceerd? Zo ja waar? Zo neen, waarom niet?

- Wordt bij plannen van de gemeente zelf een participatieplan gemaakt?

- Is de gemeente bereid op planbreda.nl naast de initiatieven ook het participatieplan te publiceren?

- Kan de termijn om te reageren op plannen die gepubliceerd worden op https://planbreda.nl/ worden verlengd van 2 weken naar bijvoorbeeld 4 weken?


Een van de bronnen waar bewoners informatie kunnen ophalen over zaken die in hun buurt gaan spelen is de website https://www.overheid.nl  We zien echter dat bij publicatie van bijvoorbeeld een aanvraag omgevingsvergunning de betreffende aanvraag niet direct kan worden ingezien, maar moet worden aangevraagd via DigiD. Daarover de volgende vraag:

- Kan de gemeente zorgen dat bij een omgevingsvergunning aanvraag ook direct de betreffende aanvraag kan worden ingezien?


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groeten,


John Michielsen

Burgerraadslid VVD Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W