Vragen aan het college over netwerkcapaciteit

We mogen trots zijn dat wij in Nederland een van de veiligste en betrouwbaarste stroomnetwerken in de wereld hebben

In het verleden was vraag en aanbod in de energiewereld redelijk voorspelbaar. Echter, met alle nieuwe technologische ontwikkelingen en versnelde klimaatdoelen, voldoet het stroomnetwerk niet meer voor de huidige en toekomstige capaciteiten. Enexis geeft aan, dat het geen kwestie is van óf maar van wanneer projecten, zoals ´zon op dak´ en ´wind´ aangesloten kunnen worden. Dat vraagt van Enexis dat ze hun organisatie anders moeten gaan inrichten om flexibel in te springen op de vernieuwde vraag en aanbod van energie. 

Naar aanleiding van de raadsbrief ´netwerkcapaciteit Enexis´, waarin we als raad zijn geïnformeerd over de voorziene toekomstige beperkingen van het netwerk, hebben wij volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het belangrijk is om alle klimaatdoelstellingen te halen en dat voldoende netwerkcapaciteit daar onontbeerlijk voor is? In dat licht: wat is uw mening over de ontstane situatie?

2. Hoe ervaart u de samenwerking met Enexis? Hoe zouden wij als centrumgemeente Enexis kunnen helpen om de opschaling van capaciteit te versnellen, zodat alle doelstellingen in RES 1.0 (en toekomstige versies) gehaald kunnen worden? Komen deze doelstellingen überhaupt in gevaar?

3. Zijn er op dit moment projecten die geen doorgang kunnen krijgen vanwege capaciteitsproblemen?

4. Wie bepaalt de verdeling van de opgave en volgorde van vergunning? Waar liggen de prioriteiten of is het een kwestie van wie het eerst komt, wie het eerst maalt? In hoeverre kunnen wij als centrumgemeente erop sturen, dat ‘schone energie’ voorrang krijgt?

5. Wordt er rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op de netwerkcapaciteit? Denk aan het realiseren van 6.000 nieuwe woningen in Breda, ontwikkelingen van nieuwe bedrijventerreinen, toename van laadpalen, datacentra en nieuwe technologieën (zoals het opwekken van (groene)waterstof)? Kunt u voorbeelden geven van andere technologische ontwikkelingen en welke invloed deze mogelijk hebben?

6. Hoe worden deze berekeningen gemaakt en wie controleert deze?

7. Hoe is de landelijke en Provinciale samenwerking en tot welke acties heeft dit geleid?

8. Is het College het met ons eens dat samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk is om de doelstellingen te halen en wat wordt er specifiek voor bedrijventerreinen gedaan?

9. Klopt het dat ondernemers alleen de benodigde SDE subsidie krijgen als de netbeheerder capaciteit beschikbaar heeft? Hoe worden bedrijven toch verleidt om mede de ambities te halen en zetten we zon op daken verder door? 

10. Is de schaarste van elektrotechnische vaklieden een oorzaak en zo ja wat wordt er gedaan om meer technische vakmensen voor Electro op te leiden?


In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,


Hilrieke Nauta Raymond Kouwenberg

Groen Links         VVD fractie Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W