Vragen aan het college inzake woningen voor ouderen

De Bredase VVD, 50Plus, D66 en PvdA hebben kennisgenomen van het pamflet van de Seniorenraad (zie ingekomen stuk d.d. 15 april 2021). In dit pamflet uit de Seniorenraad haar zorg dat in geen enkel van de grote nieuwbouwplannen in de gemeente Breda aandacht is voor senioren.

In november 2018 is door 50Plus een motie ingediend om het College van B&W met als strekking: “Een onderzoek in te stellen naar de woningbehoefte onder Bredase ouderen en de door hen gewenste woningtypen om aan de hand van de uitkomst van het onderzoek de effecten van sturing op de woningbehoefte van ouderen concreet in de bouwplannen te verwerken”. Deze motie is raadsbreed aangenomen. 

De Bredase VVD, 50Plus, D66 en PvdA zijn zich zeer bewust van de flinke opgave om in deze bestuursperiode 6.000 woningen te bouwen, respectievelijk in de harde planning te hebben.

Echter, daar waar het aantal senioren in onze gemeente de komende jaren zeer fors gaat stijgen, lijkt de realisatie van woningen voor deze doelgroep naar verhouding en in absolute zin fors achter te blijven.

Dit roept bij de ons de volgende vragen op:

1. Is het college zich bewust van de door de Seniorenraad benoemde problematiek?

2. Erkent het College de omschreven behoefte voor meer woningen voor senioren?

3. Wat zijn de concrete plannen om ook voor deze groep passende woonruimte te bieden? Nu en in de toekomst?

4. Wat doet u om bijvoorbeeld andere manieren te stimuleren om in de woonbehoefte van senioren te voorzien? Zoals middels doorstroming?

Wij zien uit naar uw beantwoording.


Met vriendelijke groeten,


Ton Overeem - VVD Breda

Joep Taks - 50Plus Breda

Joyce de Goede - D66 Breda

Arjen van Drunen - PvdA Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W