Vragen aan het college over ontwikkeling Oostflank

Geacht college,

Met de raadsbrief van 26 oktober 2017wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de fasering van de Oostflank. Daarin wordt onder meer aangegeven dat het niet mogelijk is om het gehele tracé van de oostflank in een keer uit te voeren omwille van bereikbaarheid en doorstroming.

Tevens wordt gemeld dat er diverse initiatieven van marktpartijen spelen, zoals de transformatie van het voormalige KPN-gebouw en de Houtmarktpassage aan de Houtmarkt en het Molsparkeerterrein. “Zodra bekend wordt welke vraag deze ontwikkelingen op de aangrenzende openbare ruimte hebben, is het opportuun om de herinrichting uit te werken en te realiseren”. 

Ten aanzien van het tijdspad staat geschreven: “Voor de Vlaszak geldt dat de direct daaraan gelegen ontwikkelingen gereed zijn als de Gasthuyspoort wordt opgeleverd. Dat maakt dat de eerste nieuwe inrichting kan worden gerealiseerd als de bouwwerkzaamheden op de locatie van het voormalige Hendriks Meubelenpand, medio volgend jaar, worden opgeleverd. Op dat moment zal het tussenliggende plein, waar Veemarktstraat en Catharinastraat bijeen komen, een nieuwe inrichting krijgen”.

In de hamerraad van 17 mei 2018 werd het ambitiedocument Oostflank aangenomen. Daarin staat o.a.: ”Na besluitvorming zal een ontwerpproces worden opgestart om fase 1 verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Dit betreft de herinrichting van de Vlaszak, het pleintje tussen de Catharinastraat en de Vlaszak en een nieuwe ontsluiting van het parkeerterrein de Beyerd langs de Kloosterlaan in plaats van aan de Vlaszak.

Onlangs is er een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de VVE’s rondom de Vlaszak. Daar werd door wethouder Quaars medegedeeld dat er voorlopig te weinig geld is en dat fasering van de uitvoering niet mogelijk is omdat dat zou leiden tot kapitaalvernietiging. De eerst schop zou pas begin 2023 de grond in gaan.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Bredase VVD heeft de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat het tijdspad steeds weer is doorgeschoven tot, zoals het er nu voor staat, 2023?

2. Waarom is het College nu van mening dat uitvoering niet gefaseerd kan worden uitgevoerd, terwijl in de raadsbrief van 2017 juist wordt gesteld dat dat niet mogelijk is omwille van bereikbaarheid en doorstroming?

3. Is de inrichting van het Gasthuysplein, zoals die nu is de definitieve inrichting?

4. Gaat er op dit pleintje, zoals toegezegd nog een herinnering komen aan de oorspronkelijke Gasthuispoort?

5. Ziet het college mogelijkheden om fase 1 van de herinrichting toch naar voren te halen? Zo ja, wat is daar voor nodig?

6. Liggen er kansen om het busvervoer eerder dan bij het uitgeven van de nieuwe concessie in 2025 al (gedeeltelijk) elektrisch te maken?


Met vriendelijke groeten,


John Michielsen

VVD Breda


In onderstaande bijlage ziet u de antwoorden van het College van B&W