Begin is onderwijs.

Werk voor iedereen! Dat betekent dat we talent willen aantrekken en vasthouden. Goed onderwijs is daarvoor van groot belang. Onderwijs helpt mensen om het beste uit zich zelf te halen, om talenten te ontwikkelen en om kansen te benutten. Om zelfstandig hun leven vorm te geven, zich te ontplooien en economisch onafhankelijk te zijn.

De VVD wil kwalitatief hoogwaardige schoolinitiatieven stimuleren. Een school die zwakkere leerlingen naar een hoger niveau tilt is een goede school. Een school die kansrijke leerlingen weinig uitdaagt niet, ook al zijn de cito-scores van de laatste wellicht hoger.

Scholen hebben zelf inmiddels de vrijheid en het geld om voor goede, schone en veilige schoolgebouwen te zorgen. De VVD Breda wil wel inzetten op geschikte lesruimtes, die bij voorkeur breder ingezet kunnen worden (brede school). Permanente noodlokalen zijn geen goede plek vooronderwijs.

De aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten heeft ook prioriteit voor ons. Wij willen het onderwijs op alle niveaus zo goed mogelijk faciliteren. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen. Kinderen die naar de basisschool gaan moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is daarvoor een goed middel.